Úvod
Články
Registrace do ČABK
Vedení ČABK
Reprezentace ČABK
Sportovní kalendář
Turnaje ČABK
Výsledky
Kluby ČABK
WUKF
Fotogalerie
Dokumenty
Diskuzní fórum
Kontakt

O WUKF

World Union of Karate-do Organizations byla původně založena v roce 1970. Název „WUKO“ byl opuštěn již v devadesátých letech když WUKO a International Traditional Karate Federation (ITKF) měly být sloučeny ve World Karate Federation (WKF). Sjednocení se neuskutečnilo a WKF zůstala původní WUKO skupinou.

Existující mezinárodní organizace karate jsou buď federacemi čistého stylu nebo skupinami multi-stylu které jsou uznávány v každé zemi jako jediné. Proto mnohé federace a asociace zůstávají mimo mezinárodní svět karate.

The World Karate Confederation (WKC) byla založena malou skupinou nadšenců 4. května 1996 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Původně WKC nabízela důležitou volbu pro takové skupiny v nichž mohly být spojeny do nějakého světového společenství a bratrství různé styly a federace aniž by se musely vzdát svého stylu nebo rozsahu. Aby zde byly příležitosti pro všechny WKC akceptovala pro každou zem více než jednu federaci nebo asociaci.

„Cílem WKC je celosvětově usměrňovat, rozšiřovat a posilovat karate z hlediska vzdělávacího, kulturního a sportovního prosazováním etiky karate, semináři techniky, mistrovskými soutěžemi a pro to vše je nutné povzbuzovat rozšiřování aktivního karate po celém světě a povzbuzovat přátelské a prospěšné vztahy mezi svými členy (Stanovy WKC, odstavec 1.4)“ WKC roste a sílí. Více než 1500 mladých karatistů z celého světa se účastnilo juniorského mistrovství světa a dětského světového poháru v Německu v říjnu 2004.


Bohužel se malá část WKC pokusila zmocnit se organizace v dubnu 2005. Uspořádala ilegální volby a v jejím pohledu nahradit legální výkonný výbor. To mělo za následek rozštěpení WKC do dvou frakcí.


Při příležitosti 5. Mezinárodního mistrovství karate WKC v brazilské Fortaleze v červnu 2005 legální a právoplatná WKC si odhlasovala prozatímní změnu názvu na World Union of Karate-do Organizations (WUKO) a usiluje o název WKC jako právoplatný. Toto označení bylo zavedeno panem Carlo Henkem tak že garantuje všem účastníkům že je volně použitelné a jeho používání nevyvolává žádné disharmonie vůči dané organizaci.

Nová organizace působí více než 3 a půl roku, více než 150 organizací požádalo o přičlenění neboť jsou zainteresovány na dobrých soutěžích, přátelství mezi všemi účastníky vyúsťující do sportovního duchu a nikoliv na názvu organizace. Na základě moderního způsobu organizace soutěží, flexibilního vedení zaměřené na požadavky připojených členů, stálého vylepšování systému umožňující korekce v závislosti na specifice soutěžících v zeměpisných oblastech, náboženství anebo materiálních podmínek, podal výkonný výbor zvolený ve Fortaleze důkaz profesionality a stále více federací se připojuje k organizaci.


Bohužel výkonný výbor zjistil, že čestný president a zakládající člen zaregistroval značku WUKO na své jméno a nikoliv na jméno této organizace s více než 150 členy. Také vyvíjel tlak na vedoucí členy aby zastavili proces s jinou frakcí WKC a pokračovali se současným názvem.


Na kongresu v Lido di Jesolo ho president WUKO požádal před všemi účastníky aby značku WUKO a hypotéku na jeho vlastní jméno v hodnotě 34 tisíc euro převedl na tuto organizaci, ale pan Henke to odmítl a přislíbil diskusi o tom na příštím kongresu v červnu 2009 v Oděse na Ukrajině.

Pan Henke to odmítl a tvrdil, že současný výkonný výbor chce změnit název organizace tak že vybírá nový název bez jakéhokoliv vlivu ostatních organizací.


14. Listopadu 2008 pan Carlo Henke tajně založil ve Verbanii (Itálie) novou entitu, jakési „NOVÉ WUKO“ využívajíc „svoje vlastní jméno a značku“, sám se „zvolil“ jako PRESIDENT, GENERÁLNÍ KOORDINÁTOR, PŘEDSEDA a samozřejmě jako VLASTNÍK tohoto NOVÉHO WUKO.

30. Listopadu 2008 president Osvaldo Messias de Oliveira obdržel dopis od Úřadu pro ochranné známky zakazující používat označení a logo WUKO všem přidruženým členům počínaje 2. prosincem.

Pan Carlo Henke založil novou webovou stránku WUKO, zkopíroval seznam přidružených členů z naší webové stránky, „zvolil“ se novým presidentem a začíná rozesílat dopisy všem přidruženým členům se žádostí o přistoupení k jeho „NOVÉMU WUKO“.

Tato krizová situace přinutila členy výkonného výboru se neprodleně setkat a změnit název WUKO na WUKF – World Union of Karate-Do Federation, jako opatření k legálnímu průběhu organizace až do kongresu v Oděse.


V červnu 2009 na chystaném kongresu budou přidružení členové diskutovat a demokraticky přijmou všechna nezbytná opatření pro dobrou práci organizace. Název je nový, ale organizace je stejná, všichni přidružení členové původní WUKO zasílají podpůrné dopisy (s výjimkou FESIK), všechna opatření WUKF budou organizována tak jak byla původně programována, život organizace bude pokračovat.


Původní WUKO bylo založeno v Římě 1.května 2005 federacemi Rumunska, Brazílie, Portugalska, Belgie a Španělska, všechny tyto federace s výjimkou FESIK z Itálie pokračují nyní ve WUKF.

About WUKF

The World Union of Karate-do Organizations was originally founded in 1970. The name of 'WUKO' was abandoned in the early 1990's when WUKO and the International Traditional Karate Federation (ITKF) were to amalgamate as the World Karate Federation (WKF). The unification did not occur and the WKF was essentially the former WUKO group.

The existing international karate organizations are either pure style federations or multi-style groups which accept only one federation per country. Therefore many federations and associations are left outside of the international karate world.

The World Karate Confederation (WKC) was founded by a small group of karate enthusiasts on 4th May 1996 in Frankfurt/M, Germany.

Originally the WKC offered an important option for such groups in which all the different styles and federations can join a World body and fraternity, without having to compromise their style or size. In order that there are opportunities for all, the WKC accepted more than one federation or association per country.

"The purpose of WKC is to regulate, spread and foster Karate in the world from an educational, cultural and sports point of view by promoting Karate ethics, technical seminars, championships and all that is necessary to encourage the spreading of Karate-Do all over the world and to promote friendly and beneficial relations between its members." (WKC Statutes, Article 1.4) The WKC grew from strength to strength. More than 1500 karate-ka from around the world attended the Junior World Championships and Children's World Cup in Germany in October 2004.

Sadly, a small fraction of the WKC attempted to hijack the organization in April 2005. They held an illegal election and, in their eyes, replaced the legal executive committee. This resulted in the WKC separating into two factions.

At the 5th WKC World Karate Championships, in Fortaleza, Brazil in June 2005, the legal and rightful WKC voted to change provisory their name to the World Union of Karate-do Organizations (WUKO), and fight for WKC name into justice. This name was imposed by Mr. Carlo Henke that guaranteed to all the participants that is free and the use of it will cause no harm to the organization.

The new organization functioned more than 3.5 years, more than 150 federation requested affiliation being interested by good competitions, friendship with all the participants into a sport climate and not by the name of the organization. Based on modern way of competition organization, a flexible management focused on the request of the affiliated members, with a continuous improvement system that allows corrections depending of the specifics of the competitors in geographical region, of religion or material conditions, the Executive Committee elected in Fortaleza gave a proof of professionalism, more and more federations joining the organization.

Unfortunately the Executive Committee discovered that the Honorary President and founder member, Mr. Carlo Henke registered the WUKO mark in his name and not in the name of the organization of more than 150 members. Also he pressed the Executive Members to stop the process with the other fraction WKC and continue with the actual name.

At the Congress in Lido di Jesolo, WUKO President asked him in front of the participants to transfer WUKO mark and the mortgage in his own name of 34.000 Euros to the organization, but Mr. Henke refused it promising a discussion at the next elective Congress in June 2009, at Odessa, Ukraine.

Mr. Henke refused it arguing that the actual Executive Committee wants to change the name of the organization, choosing a new name free of any attacks from other organizations.

In 14th November 2008 Mr. Carlo Henke founded secretly a new entity, a “ NEW WUKO “ in Verbania – Italy, using “his property of name and mark”, he “elect” himself as PRESIDENT,GENERAL COORDINATOR , CHAIRMAN and of course OWNER of this NEW WUKO.


On 30th of November 2008 President Osvaldo Messias de Oliveira received a letter from the Trade Mark Office forbidding the use of WUKO mark and logo to all the affiliated members starting from 2nd of December.

Mr. Carlo Henke made a new WUKO web page, copied the list Affiliated Members from our webpage, “elect” himself as new president and start to send letters to all the affiliated members asking new affiliation to “his NEW WUKO”.

This crisis situation determined the members of Executive Committee to meet urgently and changed the name WUKO in WUKF – World Union of Karate-Do Federation, a measure to continue the legal run of organization till the Congress in Odessa.

In June 2009, at the programmed Congress the affiliated members will discuss and take democratically all the necessary decisions for the good working of the organization. The name is new but the organization is the same, all the affiliated members of the former WUKO sent letters of support (except FESIK), all the WUKF events will be organized like they were programmed before, the life of the organization will go on.

The former WUKO was founded in Rome on the 1st May 2005 by the Federations from Romania, Brazil, Portugal, Italy, Belgium and Spain, all these federation excepting FESIK from Italy continue now in WUKF.


© 2017 Česká Asociace Budo Karate  |  Webmaster: Jan Jukl